Facebook

Navigace


Aktuality

Program Interreg Danube Region

Název programu: Program Interreg Danube Region

Název projektu: Komunitní modely pro udržitelné zhodnocování původních řemesel za účelem posílení hospodářské a turistické výkonnosti odlehlých oblastí Dunajského regionu

Zkratka: COMMHERITOUR

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Jászberény Városi Önkormányzat (Municipalita Jászberény), Maďarsko

Budapesti Metropolitan Egyetem (Budapešťská Metropolitní Univerzita), Maďarsko

Univerza v Ljubljani (Ljubljanská Univerzita), Slovinsko

Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s., Česká republika

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije (Rada cestovního ruchu kantonu Herzegovina – Neretva), Bosna a Herzegovina

Ustanova Narodni Univerzitet u Konjicu ( Lidová Univerzita v Konjici), Bosna a Herzegovina

Lokalna akcijska grupa Središnja Istra (Místní akční skupina Střední Istrie), Chorvatsko

Ústav sociálních inovací, o.p.s., Česká republika

Opština Petnjica (Municipalita Petnjica), Černá Hora

Consiliul Jedetean Sibiu (Rada okresu Sibiu), Rumunsko

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine (Fond pro „Evropské záležitosti“ Autonomní provincie Vojvodina), Srbsko

Javni zavod za kulturo Kamnik (Veřejná kulturní organizace Kamnik), Slovinsko

Země dalších přidružených partnerských organizací: Maďarsko, Slovinsko, Česká republika, Rumunsko, Černá Hora, Bosna a Herzegovina, Německo, Srbsko, Moldova, Ukrajina

Priorita programu: Sociálnější Dunajský region

Specifický cíl programu: SO3.3 Posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2024

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2026

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: https://interreg-danube.eu/projects/commheritour

Stručný obsah projektu:

Kulturní dědictví zásadním způsobem přispívá k hospodářskému růstu, podpoře zaměstnanosti, komunitnímu životu, územní soudržnosti a v neposlední řadě zaujímá také významnou roli při řešení společenských a komunitních výzev typických pro venkovské oblasti. Projekt COMMHERITOUR má zájem využít dědictví tradičních, avšak stále živých, řemesel jako zdroje sociálně-ekonomické integrace pro venkovské/odlehlé oblasti Dunajského regionu.

Projekt COMMHERITOUR si proto klade za cíl co nejlépe využít přínos kulturního dědictví tradičních řemesel k udržitelnému hospodářském rozvoji dotčených regionů, zvýšení jejich ekonomické produkce, rozvoji cestovního ruchu a současně chce přispět k soudržnosti komunit těchto odlehlých a hůře dostupných oblastí. Realizace projektu zvýší povědomí o přirozeném potenciálu růstu tradičních řemesel a posílí soudržnost včetně zhodnocení kapacity komunit pomocí inkluzivních modelů a nadnárodně použitelných řešení. Výledným produktem projektu pak bude HeriCraft Market: digitální platforma mezikulturních sítí, představení turistických zajímavostí souvisejících s tradičními řemesly, sdílení metodických přístupů a rozvoje specifických dovedností souvisejících s řemesly a jejich historickým vývojem.

V rámci projektu také navrhneme koncepci pro zlepšení socioekonomické situace odlehlých území převážně venkovského charakteru formou komplexního víceodvětového přístupu prostřednictvím zhodnocení potenciálu řemesel jako významného venkovského kulturního dědictví a jeho významu pro místní hospodářský rozvoj (zejména pak cestovní ruch).

Erasmus+ Programme

Název programu: Erasmus+ Programme

Název projektu: My second, safe home

Partnerské organizace zapojené do projektu:

APURE Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionów, Polsko

Priorita programu: KA210-YOU – partnerství malého rozsahu pro mládež

Stručný obsah projektu:

Jedním ze současných nejnaléhavějších společenských problémů v evropském měřítku je otázka ukrajinských uprchlíků, kteří přicházejí v bezprecedentním počtu, což může znamenat dlouhodobé sociální dopady a změny. V posledním více než roce z Ukrajiny odešlo velké množství lidí, zejména žen, mladých lidí a dětí. Je velmi pravděpodobné, že ne nevýznamná část z nich se usadí v nových zemích a již se domů nevrátí.

Hlavním cílem projektu je propagovat pozitivní prosociální modely, občanskou aktivizaci a sociální iniciativy prostřednictvím cílených vzdělávacích aktivit pro ukrajinské uprchlíky přicházející v poslední době do České republiky.

Operační program Zaměstnanost plus

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Nový začátek - pracovní integrace osob do 30 let věku v Jihomoravském kraji

Cílová skupina:

Mladí lidé ve věku 15 až 29 let včetně, kteří nejsou zaměstnaní, nevzdělávají se, neabsolvují praxi, ani se neúčastní odborné přípravy a zároveň jsou řazeny mezi osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Účastníkem projektu se může stát pouze osoba s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2, základní vzdělání), v případě existence dalších handicapů pro trh práce je možné zapojení i u osob s kvalifikací ISCED 0-3 (středoškolské vzdělání).

Doba realizace projektu: květen 2023 – duben 2025 (2 roky)

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj kompetencí a zvýšení pracovní uplatnitelnosti min. 30-ti mladých osob bez praxe do 30-ti let věku působící na území Jihomoravského kraje prostřednictvím komplexní podpory a systematické pracovní integrace.

Stručný obsah projektu:

Projekt je realizován pro min. 30 osob, přičemž u min. 25 osob bude podpora vyšší než bagatelní (40 hodin). Všichni zapojení účastníci projdou motivačně-aktivizační částí a budou jim vytvořeny pracovní profily klíčové pro nasměrování další podpory. Následně projdou kurzem „Práce pro mladé“, který se skládá z části vzdělávací a poradenské. V případě potřeby vzhledem k uplatnitelnosti na trhu práce budou někteří účastníci zařazeni do rekvalifikačních kurzů. Následně budou pro účastníky vytvářeny pracovní místa. Účastník má možnost získat dotaci na hrazení své mzdy u zaměstnavatele na dobu 3-12 měsíců. Účastníci mají nárok na individuální a skupinové poradenství po celou dobu jejich účasti v projektu.

Harmonogram projektu:

 1. Nábor účastníků a nástroje propagace
 2. Identifikace individuálních předpokladů pro další podporu
 3. Vzdělávání v klíčových kompetencích – realizace kurzu Práce pro mladé
 4. Zvyšování kvalifikace a rozvoj profesních kompetencí
 5. Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli
 6. Vytváření pracovních míst pro účastníky projektu
 7. Poradenství dle individuálních potřeb

Výstupy projektu:

 1. Min. 12 účastníků projektu získá projektovou podporu v rozsahu alespoň 40 hodin
 2. Min. 10 účastníků absolvuje kurz na zvýšení kvalifikace
 3. Min. 10 účastníků získá podporu na vytvoření pracovního místa na 3-12 měsíců
Operační program Zaměstnanost plus

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Název projektu: Zahraniční stáže v Irsku pro znevýhodněnou mládež

Cílová skupina:

Znevýhodněná mládež ve věku 15 – 29 let, osoby, které v okamžiku vstupu do projektu nejsou v zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravě, a které mají nejvýše základní nebo za určitých podmínek středoškolské vzdělání.

Doba realizace projektu: prosinec 2023 – červenec 2024

Cíl projektu: Cílem projektu je aktivizovat cílovou skupinu znevýhodněné mládeže a zvýšit její schopnosti a potenciál pro vstup na trh práce nebo do dalšího vzdělávání /odborné přípravy prostřednictvím individuální podpory a komplexní práce s cílovou skupinou, jejíž nedílnou součástí je zprostředkování zahraniční stáže v zemi EU – Irsko.

Stručný obsah projektu:

Do projektu zapojíme celkem 18 osob spadající do CS projektu, kteří budou zapojeni do Přípravné fáze projektu (12 týdnů). Tyto osoby podepíší Dohodu o vstupu do projektu a stanou se účastníky projektu. Z těchto účastníků projektu bude vybráno celkem 12 osob, kteří budou vysláni na zahraniční stáž do Irska. Pro účast na stáži je podmínkou absolvovat všechny povinné aktivity v rámci Přípravné fáze projektu. Stáž bude realizována v rozsahu 10 týdnů. Zahraniční stáž úspěšně dokončí min. 9 osob. Pro úspěšné dokončení stáže je povinné splnit min. 75% účast na odborné praxi u zahraničního zaměstnavatele. Po skončení stáže budou všichni úspěšní absolventi stáží zařazeni do následné fáze (8 týdnů).

Harmonogram projektu:

 1. Náborová kampaň a přípravná fáze
 2. Zahraniční stáž v Irsku
 3. Následná fáze, připrava na pracovní uplatnění v ČR a evaluace

Výstupy projektu:

 1. Min. 12 účastníků projektu získá projektovou podporu v rozsahu alespoň 40 hodin
 2. Min. 9 účastníků absolvuje zahraniční stáž v plném rozsahu
Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Virtual Know-How Platform

Partneři projektu DREAM ROAD vytvořili v rámci projektu Virtuální vzdělaností platformu ( Virtual Know-How Platform). Na této platformě naleznete souhrn dostupných řešení a jejich potenciálního využití nebo také možností spolupráce. V rámci této platformy se zaměřujeme na aspekty jako smysluplná participace, budování důvěry, komunikace, komunitní vztahy a příprava budoucích rozvojových politik nebo programů.¨https://knowhow.ris-dr.si/

Vzdělávací kurz rozvoje kompetencí pořádaný v Brně pro zástupce veřejné správy, nevládních neziskových organizací a soukromých subjektů.

Veřejné představení Vzdělávací laboratoře konané v Azylovém domě pro mladistvé v Brně.

Po více než roce realizace projektu a setkávání online měli partneři projektu DREAM ROAD poprvé příležitost k osobnímu setkání 8.9.2021 ve Slovinsku.

Návštěva komunity v Pušče (Slovinsko) jako příkladu dobré praxe rozvoje romského osídlení.

Jednání Regionálních aktérů projektu DREAM ROAD, které se uskutečnilo 20.1.2022 v Brně.

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Zlepšení přístupů a postavení Romů v Dunajském regionu

Zkratka: DREAM ROAD

Partnerské organizace zapojené do projektu:
RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Slovinsko
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Maďarsko
Asociatia Nevo Parudimos, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
Roma Volkshochschule Burgenland, Rakousko
Kulturalis Kapcsolatokert Alapitvany, Maďarsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko
Reprezentata in Republica Moldova a Fundatiei Terre des hommes Lausanne - Elvetia, Moldova
GO „Prostir Molodi“, Ukrajina
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Consiliul Judeţean Harghita, Rumunsko
Mestna občina Murska Sobota, Slovinsko
Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Covasna, Rumunsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Rakousko, Srbsko, Moldova, Ukrajina

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Danubský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2020

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: www.interreg-danube.eu/dream-road

Stručný obsah projektu:

Společenský a politický vývoj v posledních letech měl nežádoucí dopady na život Romské menšiny, žijící většinou ve špatných podmínkách na okraji společnosti a čelící extrémní úrovní sociálního vyloučení. Názor většinové populace v mnoha evropských zemích je plný předsudků a Romové jsou nahlíženi jako chudí, líní a problematičtí lidé, s nimiž je obtížné vyjít. Participativní rozvoj nových postupů vedoucích k posílení počítačové a informační gramotnosti Romů a vytvoření široké partnerské spolupráce bude jedním z nejvýznamnějších dopadů realizace projektu. Pilotní přístupy přenositelné i k dalším uživatelům budou v rámci spolupráce katalyzátorem znalostí, praktického učení a digitálních přístupů, kde členům přehlížených a často neúspěšných komunit bude umožněno získat takové dovednosti a know-how, aby mohli do budoucna plnohodnotně využívat počítačové nástroje a stali se rovnocennými členy společnosti. Efektivní a smysluplná spolupráce představitelů romských komunit, veřejných orgánů a místní samosprávy je klíčem k dosažení úspěchu při vytváření komunitních ekosystémů. Projekt DREAM ROAD si klade za cíl posílit kapacity veřejných orgánů k lepšímu řešení romských problémů prostřednictvím inovací a dialogu a poskytuje zástupcům komunity know-how k dosažení trvalého zlepšení. Dlouhodobým cílem je iniciovat smysluplné, transparentní a interaktivní procesy stimulující vzájemnou spolupráci všech společenských aktérů. Nadnárodní rámec umožní implementaci přenositelných řešení odzkoušených v místně specifických podmínkách, která budou sloužit jako příklad pro budoucí tvorbu rozvojových programů a politik.


Podpora pracovního uplatnění osob s nízkou kvalifikací v Pardubickém kraji

Žadatel: Ústav sociálních inovací, o.p.s., Na Návsi 218, 664 51 Kobylnice

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP v Pardubickém kraji s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2). Osoby s nízkou kvalifikací jsou osoby ve věku 15-65 let s nejvyšším dosaženým vzděláním základním. Tedy osoby se základním vzděláním, nebo s povinnou školní docházkou i osoby nedoučené, tedy všichni, kteří z různých důvodů nedokončili vzdělávání navazující na základní školu. Projektu se zúčastní 25 účastníků.

Místo realizace: Pardubický kraj

Doba realizace (počet měsíců): 24 měsíců (12/2019 – 11/2021)

Cíl projektu: Cílem projektu je v průběhu 2 let dosáhnout systematické pracovní integrace min. 20 osob s nízkou kvalifikací (ISCED 0-2) z Pardubického kraje prostřednictvím pracovního poradenství, motivačního, individuálně zaměřeného vzdělávání formou kurzu "Najdi své místo" a další individuální podpory (min.1x měsíčně individuální a skupinové konzultace).

Shrnutí projektu: Do projektu bude zapojeno min. 25 osob z řad CS, kteří podepíší Dohodu o vstupu do projektu a projdou přípravnou a vzdělávací částí projektu. Většina účastníků projde rekvalifikačním kurzem. Bude navazovat samotný vstup účastníků projektu na trh práce, a to buď s podporou na mzdové prostředky (10 pracovních míst) nebo pouze s podporou odbornou (ne finanční) realizačního týmu projektu. Od začátku projektu bude navazována spolupráce se zaměstnavateli, u nichž budou vytvářena pracovní místa pro CS. Bude vytvářena databáze vhodných pracovních pozic pro účastníky projektu. Průběžně bude poskytováno cílové skupině individuální a skupinové poradenství. Podpora bude účastníkům projektu zajištěna po celou dobu jejich účasti v projektu.

Harmonogram projektu:
KA 1 - Nábor účastníků a nástroje propagace (12/19 - 02/21)
KA 2 - Zjišťování individuálních předpokladů a motivace (03/20 - 04/21)
KA 3 - Příprava na udržitelné uplatnění na trhu práce (04/20 - 05/21)
KA 4 - Zvyšování kvalifikace CS (05/20 - 05/21)
KA 5 - Spolupráce se zaměstnavateli (12/19 - 11/21)
KA 6 - Vytváření pracovních míst (06/20 - 11/21)
KA 7 - Individuální přístupy pro odstraňování pracovních bariér (06/20 - 11/21)

Výstupy projektu:

 1. Min. 20 účastníků projektu získá projektovou podporu min. ve výši 40 hodin,
 2. 15 účastníků absolvuje rekvalifikace
 3. 10 účastníků získá podporu na vytvoření pracovního místa na 6-12 měsíců
Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Název programu:Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Název projektu:Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Zkratka: SENTINEL

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko>
Federazione trentina della cooperazione, Itálie>
Central European Initiative – Executive Secretariat, Itálie>
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Slovinsko>
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Slovinsko>
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polsko>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Polsko>
Ústav sociálních inovací, o.p.s., Česká republika>
Social Impact gGmbH, Německo>
KONETT Hungária Közösségfejlesztési Nonprofit Kft, Maďarsko>

Přidružené partnerské organizace:
Dipartimento Sviluppo Economico e del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Itálie
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovinsko
Belügyminisztérium, Maďarsko
PHINEO gAG, Německo
Okresní hospodářská komora Šumperk, Česká republika
Euclid Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Německo, Česká republika, Polsko, Velká Británie

Prioritní osa: 1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy Specifický cíl prioritní osy: 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Stručný obsah projektu: Sociální ekonomika poskytuje celosvětově značný hospodářský kapitál a v rámci EU je zdrojem pro vytváření velkého počtu pracovních míst. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty rozvoje společnosti. Přesto, i přes jejich nejlepší záměry, velmi často nedisponují dostatečnými schopnostmi a dovednostmi z oblasti manažerského řízení a podnikání, což může být problematické z hlediska jejich dlouhodobého fungování a rozvoje.
Sociální podniky tak mají významnou roli v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací pro hospodářsky znevýhodněné oblasti střední Evropy, kde tržní síly nezajišťují automaticky ekonomický rozvoj. Tyto znevýhodněné regiony jsou postiženy některými negativními aspekty globalizace (nedostatek kvalifikované pracovní síly, migrace mladých vzdělaných lidí do center, negativní dopady demografických změn, nedostatečná podnikatelská inovačně zaměřené spolupráce atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné podpořit místní iniciátory rozvoje a podnikatele odpovídajícím způsobem zaměřenou podporou s cílem napomoci jim při vytváření podnikatelských modelů a následné realizaci jejich inovativních myšlenek a záměrů.

Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Zkratka: RARE

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Maďarsko
Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Impreună“, Rumunsko
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, Rumunsko
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Slovensko
Ludia v Tatrach, o.z., Slovensko
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Srbsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko

Přidružené partnerské organizace:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Maďarsko
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Filiala Sf.Gheorghe, Rumunsko
Beregivska Rajonna Maltijska Sluzhba Dopomogi, Ukrajina
Centrul Național al Romilor, Moldova
Obščina Ljaskovec, Bulharsko
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s., Česká republika
UPSVR Kežmarok, Slovensko
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Česká republika, Ukrajina, Moldova

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Dunajský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Základní východiska pro realizaci projektu:
Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské populace v Dunajském regionu se stále musí potýkat s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Přes veškeré snahy politické vedení a veřejnoprávní instituce stále postrádá dostatečnou znalost cílové skupiny, odpovídající institucionální kapacity a nástroje pro intervence a spolupráci s hlavními aktéry, zejména s občanskou společností.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce aktérů podílejících se na zapojení Romů na trh práce za účelem lepšího využití hospodářského potenciálu představovaného touto menšinou. Tento záměr zohledňuje potřebu zvýšení efektivity a spolupráce veřejnoprávních institucí s občanským sektorem včetně posílení institucionálních kapacit (personálních a rozvojových nástrojů), jenž jsou nezbytné pro řešení zásadních společenských výzev Dunajského regionu.
Spojením znalostí osvojených veřejnou správou a stakeholderů v rámci projektu společně se změnou institucionálního vnímání přispěje ke zlepšení institucionálních kapacit a povede k nezbytným změnám paradigmat při řešení romské zaměstnanosti. Takto posílené a úzce spolupracující institucionální prostředí umožní zefektivnit činnost zaměřenou na hospodářské a sociální začleňování romské populace.

Program pro sociální inovátory

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Program pro sociální inovátory

Zkratka: SIP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Sdružení „Rotaract Club Bukurešť“, Rumunsko

European Development Innovation Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Rumunsko, Velká Británie, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2017

Délka projektu: 27 měsíců

Stručný obsah projektu:

Záměrem Programu pro sociální inovátory (SIP) je podpořit udržitelné sociální podnikání a sociální inovace mezi mladými lidmi ve věku 18-30 let ve střední a východní Evropě tak, že budou schopni navrhnout a realizovat inovativní řešení sociálních problémů. Prostřednictvím realizace tohoto projektu napomůžeme mladým lidem přijmout zodpovědná rozhodnutí a nalézt odpovídající nástroje, aby se stali sociálními inovátory. Rádi bychom, aby mladí lidé pouze pasivně nepřihlíželi různým problémům, které společnost tíží, ale aby se stali aktivními občany, kteří budou hledat způsoby, jak tyto problémy skutečně řešit.

Hlavní myšlenka projektu je založena na potřebě vybudování sektoru sociální ekonomiky v „nových“ členských zemích EU, aby dosahoval alespoň úrovně, jakou má tento sektor v původních členských státech EU. Dle statistických údajů Evropské komise zahrnuje sociální ekonomika v Evropě 2 miliony podniků (což činí 10% všech evropských firem) a zaměstnává přes 11 milionů osob, což odpovídá 6% všech práce schopných občanů EU. Tyto údaje naznačují, jaký má sociální ekonomika význam pro rozvoj celého Evropského hospodářství.

Sociální podnikání v západní Evropě vzniklo zejména na bázi aktivní snahy veřejného sektoru využít sociální podniky k řešení hospodářských problémů. Důležitým faktorem pro rozvoj sociálního podnikání byla významná síla postavení občanské společnosti (která vznikla ve vztahu ke křesťanským a komunitním organizacím a na základě jejich požadavku na vytvoření odpovídajícího právního rámce). V kontrastu s tímto vývojem je tato oblast v nových členských zemích EU teprve ve vývojové fázi a životaschopnost sociálních podniků je ve velké míře postavena na možnostech získání dotační podpory ze zdrojů Strukturálních fondů EU.

Nejvýznamnějšími bariérami rozvoje sociálního podnikání a sociálních inovací v nových členských zemích jsou dle našeho názoru:

 • Nízká úroveň pochopení systému sociálního podnikání ze strany občanů,
 • Slabé a obtížně udržitelné podnikatelské modely a nepřiměřená kapitálová vybavenost sociálních podniků,
 • Neodpovídající a neadekvátní formy financování.

Sociální inovace a sociální ekonomika jsou spojené nádoby. Sociální inovace jsou nové myšlenky (produkty, služby, modely), které současně řeší sociální potřeby a vytváří nové sociální vazby. Sociální inovace je prvním krokem pro vytvoření sociálního podniku. Cílem projektu je podpořit mladé lidi se sociálně inovativními podnikatelskými záměry, kteří jsou ve fázi úvah nebo start-up sociálního podniku. K dosažení tohoto cíle budou využity přístupy využívané ve Velké Británii, které budou přizpůsobeny místním potřebám v Rumunsku a České republice. Studijní návštěva do Velké Británie (Edinburghu) a setkání s úspěšnými britskými sociálními inovátory bude pro ně dodatečnou motivací i příkladem.

Program studijní cesty

Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Zkratka: TASP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

IES La Puebla, Španělsko

Ljudska Univerza, Slovinsko

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“, Rumunsko

Comitato per i Gemellagi del Comune di Ceregnano, Itálie

VTC To „London College Dublin“ LTD, Bulharsko

Senior High School for adults of Sitia, Řecko

Utenos svietiom centras, Litva

I.I.S.IPSIA-ITI „Ezio Aletti“, Itálie

ARIF MOLU MESLEKI VE TEKNIK A. LISESI, Turecko

Země zúčastněných partnerských organizací: Španělsko, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Řecko, Litva, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Délka projektu: 36 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Stručný obsah projektu:

Projekt “Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých“ (zkr. TASP) je zaměřen na vytvoření experimentální, inovativní a mezinárodní vzdělávací instituce, ve které budou zúčastnění sdílet zodpovědnost na všech úrovních: administrativa a organizační zajištění fungování školy, vzdělávání, konzultace, sdružování studentů atd.

Východiskem pro realizaci uvedených aktivit je myšlenka prohloubení standardní spolupráce efektivním způsobem, jejímž cílem nebude pouze výměna zkušeností, ale také koncept sdílené zodpovědnosti všech zapojených ve škole pro dospělé, kteří se rekrutují z různých kultur a prostředí. TASP bude svým studentům poskytovat odborné vedení a poradenství v hlavních dovednostech a v obsahové náplni, která může být snadno zahrnuta do jakéhokoliv vzdělávacího programu pro dospělé prostřednictvím inovativních technologií, kdy na platformě Moodle dojde k propojení jednotlivých výukových programů.

Obdobně jako kterákoliv jiná škola, instituce TASP nabídne studentům kurzy, které budou napomáhat rozvoji jejich základních i průřezových dovedností relevantních pro vzdělávání dospělých jako jsou výuka jazyku v mateřském jazyce a angličtině, věda a výzkum, ICT technologie, vzdělávací kompetence, sociální a občanské dovednosti se zvláštním zaměřením na Evropské občanství, kulturní a umělecké dovednosti. Kromě těchto činnosti bude TASP nabízet vzdělávání lektorů a konzultace studentům ve stejných oblastech jako jsou zaměřené výše uvedené vzdělávací kurzy.