Facebook

Navigace


Aktuální projekty

Zlepšení dovedností pro moderní vzdělávací programy

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Zlepšení dovedností pro moderní vzdělávací programy

Klíčová aktivita 1: Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 12 měsíců

Stručný obsah projektu:

Hlavními cíly projektu Zlepšení dovedností pro moderní vzdělávací programy je navázat spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi, které se zaměřují na podnikatelské dovednosti, rozšířit mezinárodní a proevropské zaměření naší organizace. Realizace tohoto projektu rovněž nabídne našim pracovníkům a lektorům možnost získat nové mezinárodní zkušenosti. Současně nové podněty ze zahraničí umožní zlepšení, inovaci a rovněž rozšíření v nabídce našich vlastních vzdělávacích přístupů a programů. V oblasti rozšíření školících programů je jedním ze záměrů orientovat se na dobrovolnickou činnost a také peer-to-peer přístupy, kde jsou v rámci dalších zemí EU k dispozici zajímavé zkušenosti, které by bylo možné využít i v české vzdělávací praxi.

Mobilní Centra pracovního poradenství

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Mobilní Centra pracovního poradenství

Zkratka: mCPP

Region realizace projektu: Jihomoravský kraj

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl: 1.1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2019

Délka projektu: 24 měsíců

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je pracovní integrace 30 dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob v rámci Jihomoravského kraje prostřednictvím kombinace aktivit projektu, které budou realizovány na míru jednotlivým účastníkům projektu.

Projekt přispěje ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti osob v nejvíce nezaměstnaností ohrožených regionech Jihomoravského kraje. Projekt vytváří 2 mobilní Centra pracovního poradenství (dále mCPP), které zprostředkují nabídku pracovních příležitostí pro cílovou skupinu. Ve 2 bězích bude podpořeno celkem 30 osob formou vzdělávání, individuálního a skupinového poradenství. Vybraným účastníkům bude nabídnuta pracovní diagnostika a rekvalifikace na míru. V rámci projektu bude přímo podpořen vznik 15 pracovních míst. Pro zájemce o rozjezd podnikání bude realizován kurz Základy podnikání. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnavateli.

Kroky realizace projektu:

 1. Vznik a provoz mobilních Center pracovního poradenství
 2. Oslovení cílové skupiny a nábor účastníků
 3. Pracovní diagnostika a zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů
 4. Vzdělávání - kurz "Klíčové kompetence"
 5. Vzdělávání - rekvalifikační kurz "Základy podnikání"
 6. Rekvalifikace na míru
 7. Zprostředkování a vytváření pracovních míst
 8. Individuální a skupinové poradenství

Registrace do projektu

Akcelerační program pro podnikání mladých

Další jednání projektu "Akcelerační program pro podnikání mladých" se konalo v ekovesničce v Galgaheviz (Maďarsko). V průběhu jednání byl největší prostor věnován přípravě vzdělávací platformy pro oblast podnikání a přípravě studijní cesty do Bilbaa.

V rámci projektu "Akcelerační program pro podnikání mladých" měli 4 vybraní účastníci studijní cesty do Bilbaa možnost seznámit se s problematikou sociálního podnikání, inovací a rozvoje podnikatelský aktivit v Baskicku.

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Akcelerační program pro podnikání mladých

Zkratka: EASY

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rózwoj, Polsko

Business Innovation Brokers S. Coop., Španělsko

Gaia Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Polsko, Španělsko, Maďarsko, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 30. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 29. 3. 2019

Délka projektu: 18 měsíců

FB stránky projektu: https://www.facebook.com/FundacjaEZR/

Stručný obsah projektu:

Hlavním cílem projektu Akcelerační program pro podnikání mladých (EASY) je motivovat mladé lidi ve věkové skupině 18-30 let k sociálně orientované samostatné výdělečné činnosti a napomoci jim získat požadované dovednosti pro identifikaci sociálních potřeb a pro využití jejich potenciálu prostřednictvím poskytování profesionální odborné asistence.

V rámci projektu bude metodologie Rapid Social Business Prototyping (RSBP), jejíž úspěšnost již byla ověřena ve Španělsku, uzpůsobena podmínkám v nových členských zemí EU pro její následné využití a aplikaci v ČR, Polsku a Maďarsku. V průběhu realizace projektu tak bude vytvořen nový podnikatelský program / model podnikání se sociálními dopady. Během implementace projektu bude metodika RSBP testována v novém kulturním prostředí a personalizována podle zpětné vazby od uživatelů.

Nadnárodnost partnerského konsorcia poskytne zajímavý vzorek organizací z různých evropských zemí a je složeno ze 4 subjektů s různými odbornými znalostmi. Navíc nadnárodní partnerství mezi různými evropskými institucemi pomůže zajistit konzistenci navrhované metodiky RSBP a "přizpůsobit" ji různorodým souvislostem a kulturám, což umožní její využití i její univerzální použití potenciálné i na celoevropské úrovni. Zúčastněné partnerské organizace mají dále za cíl zapojit do projektu více dalších subjektů prostřednictvím intenzivní komunikace a zpětné vazby od budoucích uživatelů metodiky a cílových skupin projektu (sociální skupiny, sociální inovační parky, národní a místní partneři z veřejného sektoru, nevládní neziskové organizací a stejně tak i uživatele služeb a další).

Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Rozhovor s paní Eszter Meszarosz, hlavní koordinátorkou projektu SENTINEL.

Pátá infografika projektu SENTINEL vyjadřuje plánovaný způsob implementace pilotních akcí.

Čtvrtá infografika projektu SENTINEL znázorňuje počty sociálních podniků, kterým byla jednotlivými projektovými partnery poskytnuta podpora ve formě konzultací, mentoringu, koučinku, apod.

Další infografika projektu připravená v rámci projetu SENTINEL vyjadřuje obecné znaky pro fungování sociálních podniků v zemích Střední Evropy.

Infografika znázorňující počty sociálních podniků ve Střední Evropě a v regionech zapojených do projektu SENTINEL.

V italském Trentu se ve dnech 14.-15.11.2018 uskutečnilo třetí společné jednání partnerů projektu SENTINEL.

Další infografika projektu připravená v rámci projetu SENTINEL vyjadřuje obecné znaky pro fungování sociálních podniků v zemích Střední Evropy.

Infografika znázorňující počty sociálních podniků ve Střední Evropě a v regionech zapojených do projektu SENTINEL.

Další společné jednání partnerů projektu SENTINEL včetně 2. tematické pracovní skupiny se konalo v Brně ve dnech 16.-17. 5. 2018.

Název programu:Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Název projektu:Rozvoj a posilování sociálních podniků s cílem maximalizovat jejich dopad v hospodářském a sociálním sektoru zemí střední Evropy

Zkratka: SENTINEL

Webové stránky projektu: http://www.interreg-central.eu/SENTINEL

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko>
Federazione trentina della cooperazione, Itálie>
Central European Initiative – Executive Secretariat, Itálie>
Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe, Slovinsko>
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, Slovinsko>
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Polsko>
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Polsko>
Ústav sociálních inovací, o.p.s., Česká republika>
Social Impact gGmbH, Německo>
KONETT Hungária Közösségfejlesztési Nonprofit Kft, Maďarsko>

Přidružené partnerské organizace:
Dipartimento Sviluppo Economico e del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, Itálie
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovinsko
Belügyminisztérium, Maďarsko
PHINEO gAG, Německo
Okresní hospodářská komora Šumperk, Česká republika
Euclid Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Německo, Česká republika, Polsko, Velká Británie

Prioritní osa: 1. Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy Specifický cíl prioritní osy: 1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2020
Délka trvání projektu: 36 měsíců

Stručný obsah projektu: Sociální ekonomika poskytuje celosvětově značný hospodářský kapitál a v rámci EU je zdrojem pro vytváření velkého počtu pracovních míst. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty rozvoje společnosti. Přesto, i přes jejich nejlepší záměry, velmi často nedisponují dostatečnými schopnostmi a dovednostmi z oblasti manažerského řízení a podnikání, což může být problematické z hlediska jejich dlouhodobého fungování a rozvoje.
Sociální podniky tak mají významnou roli v oblasti zaměstnanosti a sociálních inovací pro hospodářsky znevýhodněné oblasti střední Evropy, kde tržní síly nezajišťují automaticky ekonomický rozvoj. Tyto znevýhodněné regiony jsou postiženy některými negativními aspekty globalizace (nedostatek kvalifikované pracovní síly, migrace mladých vzdělaných lidí do center, negativní dopady demografických změn, nedostatečná podnikatelská inovačně zaměřené spolupráce atd.). Z tohoto důvodu je nezbytné podpořit místní iniciátory rozvoje a podnikatele odpovídajícím způsobem zaměřenou podporou s cílem napomoci jim při vytváření podnikatelských modelů a následné realizaci jejich inovativních myšlenek a záměrů.

Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Video s prezentací podnikatelských záměrů účastníků vzdělávacího kurzu, který byl realizován v rámci projektu RARE.

Video představující umělkyni Karolinu Kadečkovou, která je realizátorkou pilotního projektu vytváření pracovních míst formou sebe-zaměstnávání.

Video k diskriminaci Romské menšiny na trhu práce vytvořené v rámci projektu RARE

Třetí infografika projektu RARE se zaměřuje na realizaci pilotních projektů. Český pilotní projekt je realizován ve spolupráci s maďarskými partnery.

Naše organizace přivítala v prostorách hotelu Voroněž v Brně ve dnech 15.-17.10.2018 projektové partnery z organizací zapojených do projektu RARE

Návštěva pilotního projektu RARE v Pécsi (Maďarsko) za spoluúčasti zástupce médií

ROMSKÁ ETNICKÁ MENŠINA A TRH PRÁCE: MAPOVÁNÍ NEDOSTATKŮ A NÁROČNÝCH BARIÉR

ROMA ETHNIC MINORITY AND THE LABOUR MARKET: MAPPING DEFICIENCIES AND CHALLENGING BARRIERS

TISKOVÁ ZPRÁVA

Příklad dobré praxe - návštěva zástupců Lead partnera projektu v sociálním podniku Zelená dílna, Bruntál (červen 2017)

Návštěva příkladu dobré praxe na Slovensku - sociální podnik založený obcí Spišský Hrhov (srpen 2017).

Název programu: Program nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE

Název projektu: Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu

Zkratka: RARE

Partnerské organizace zapojené do projektu:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Maďarsko
Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt., Maďarsko
Agenția de Dezvoltare Comunitară ”Impreună“, Rumunsko
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe, Rumunsko
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Rumunsko
Tzentar za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost "Amalipe", Bulharsko
ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Slovensko
Ludia v Tatrach, o.z., Slovensko
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovensko
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) - Liga Roma, Srbsko
Kancelarija za inkluziju Roma, Srbsko
Centar za proizvodnju znanja i veština, Srbsko

Přidružené partnerské organizace:
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Maďarsko
Serviciul de Ajutor Maltez in Romania – Filiala Sf.Gheorghe, Rumunsko
Beregivska Rajonna Maltijska Sluzhba Dopomogi, Ukrajina
Centrul Național al Romilor, Moldova
Obščina Ljaskovec, Bulharsko
Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC, z.s., Česká republika
UPSVR Kežmarok, Slovensko
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Maďarsko

Země zúčastněných partnerských organizací: Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Česká republika, Ukrajina, Moldova

Priorita programu: PA4. Dobře řízený Danubský region

Specifický cíl programu: SO4.1 Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

Délka projektu: 30 měsíců

Webové stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/rare

Základní východiska pro realizaci projektu:
Podstatná většina z odhadované 5,2 mil. romské populace v Danubském regionu se stále musí potýkat s nesnášenlivostí, diskriminací a vyloučením z pracovního trhu. Přes veškeré snahy politické vedení a veřejnoprávní instituce stále postrádá dostatečnou znalost cílové skupiny, odpovídající institucionální kapacity a nástroje pro intervence a spolupráci s hlavními aktéry, zejména s občanskou společností.

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu RARE je posílení kapacit a spolupráce aktérů podílejících se na zapojení Romů na trh práce za účelem lepšího využití hospodářského potenciálu představovaného touto menšinou. Tento záměr zohledňuje potřebu zvýšení efektivity a spolupráce veřejnoprávních institucí s občanským sektorem včetně posílení institucionálních kapacit (personálních a rozvojových nástrojů), jenž jsou nezbytné pro řešení zásadních společenských výzev Danubského regionu.
Spojením znalostí osvojených veřejnou správou a stakeholderů v rámci projektu společně se změnou institucionálního vnímání přispěje ke zlepšení institucionálních kapacit a povede k nezbytným změnám paradigmat při řešení romské zaměstnanosti. Takto posílené a úzce spolupracující institucionální prostředí umožní zefektivnit činnost zaměřenou na hospodářské a sociální začleňování romské populace.

Program pro sociální inovátory

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Program pro sociální inovátory

Zkratka: SIP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

Sdružení „Rotaract Club Bukurešť“, Rumunsko

European Development Innovation Network, Velká Británie

Země zúčastněných partnerských organizací: Rumunsko, Velká Británie, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Vzdělávání mládeže

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2017

Délka projektu: 27 měsíců

Webové stránky projektu: https://rotaract-bucuresti.ro/sip/

Social Innovators Programme Training Guidelines

V rámci projektu byla vytvořena příručka pro mladé sociální inovátory se vzdělávacím programem a návodem, jak zahájit projekty sociálních inovací a sociálního podnikání. Na těchto stránkách je k dispozici pouze náhled příručky. Nicméně pokud Vás příručka zaujala, je volně bezplatně k dispozic ve formátu pdf na následujícím odkazu: https://rotaract-bucuresti.ro/sip/sip-guide/

Stručný obsah projektu:

Záměrem Programu pro sociální inovátory (SIP) je podpořit udržitelné sociální podnikání a sociální inovace mezi mladými lidmi ve věku 18-30 let ve střední a východní Evropě tak, že budou schopni navrhnout a realizovat inovativní řešení sociálních problémů. Prostřednictvím realizace tohoto projektu napomůžeme mladým lidem přijmout zodpovědná rozhodnutí a nalézt odpovídající nástroje, aby se stali sociálními inovátory. Rádi bychom, aby mladí lidé pouze pasivně nepřihlíželi různým problémům, které společnost tíží, ale aby se stali aktivními občany, kteří budou hledat způsoby, jak tyto problémy skutečně řešit.

Hlavní myšlenka projektu je založena na potřebě vybudování sektoru sociální ekonomiky v „nových“ členských zemích EU, aby dosahoval alespoň úrovně, jakou má tento sektor v původních členských státech EU. Dle statistických údajů Evropské komise zahrnuje sociální ekonomika v Evropě 2 miliony podniků (což činí 10% všech evropských firem) a zaměstnává přes 11 milionů osob, což odpovídá 6% všech práce schopných občanů EU. Tyto údaje naznačují, jaký má sociální ekonomika význam pro rozvoj celého Evropského hospodářství.

Sociální podnikání v západní Evropě vzniklo zejména na bázi aktivní snahy veřejného sektoru využít sociální podniky k řešení hospodářských problémů. Důležitým faktorem pro rozvoj sociálního podnikání byla významná síla postavení občanské společnosti (která vznikla ve vztahu ke křesťanským a komunitním organizacím a na základě jejich požadavku na vytvoření odpovídajícího právního rámce). V kontrastu s tímto vývojem je tato oblast v nových členských zemích EU teprve ve vývojové fázi a životaschopnost sociálních podniků je ve velké míře postavena na možnostech získání dotační podpory ze zdrojů Strukturálních fondů EU.

Nejvýznamnějšími bariérami rozvoje sociálního podnikání a sociálních inovací v nových členských zemích jsou dle našeho názoru:

 • Nízká úroveň pochopení systému sociálního podnikání ze strany občanů,
 • Slabé a obtížně udržitelné podnikatelské modely a nepřiměřená kapitálová vybavenost sociálních podniků,
 • Neodpovídající a neadekvátní formy financování.

Sociální inovace a sociální ekonomika jsou spojené nádoby. Sociální inovace jsou nové myšlenky (produkty, služby, modely), které současně řeší sociální potřeby a vytváří nové sociální vazby. Sociální inovace je prvním krokem pro vytvoření sociálního podniku. Cílem projektu je podpořit mladé lidi se sociálně inovativními podnikatelskými záměry, kteří jsou ve fázi úvah nebo start-up sociálního podniku. K dosažení tohoto cíle budou využity přístupy využívané ve Velké Británii, které budou přizpůsobeny místním potřebám v Rumunsku a České republice. Studijní návštěva do Velké Británie (Edinburghu) a setkání s úspěšnými britskými sociálními inovátory bude pro ně dodatečnou motivací i příkladem.

Program studijní cesty

Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Závěrečné partnerské setkání projektu “Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých“ v Kayseri. V Andalusii, sídle hlavního koordinátora partnerství, byl projekt oceněn jako nejlepší vzdělávací projekt regionu

Název programu: Erasmus+

Název projektu: Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých

Zkratka: TASP

Partnerské organizace zapojené do projektu:

IES La Puebla, Španělsko

Ljudska Univerza, Slovinsko

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“, Rumunsko

Comitato per i Gemellagi del Comune di Ceregnano, Itálie

VTC To „London College Dublin“ LTD, Bulharsko

Senior High School for adults of Sitia, Řecko

Utenos svietiom centras, Litva

I.I.S.IPSIA-ITI „Ezio Aletti“, Itálie

ARIF MOLU MESLEKI VE TEKNIK A. LISESI, Turecko

Země zúčastněných partnerských organizací: Španělsko, Itálie, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Řecko, Litva, Česká republika

Klíčová aktivita 2: Strategická partnerství pro vzdělávání dospělých

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018

Délka projektu: 36 měsíců

Webové stránky projektu: http://tasp.ieslapuebla.com/

Stručný obsah projektu:

Projekt “Prototyp mezinárodní školy pro vzdělávání dospělých“ (zkr. TASP) je zaměřen na vytvoření experimentální, inovativní a mezinárodní vzdělávací instituce, ve které budou zúčastnění sdílet zodpovědnost na všech úrovních: administrativa a organizační zajištění fungování školy, vzdělávání, konzultace, sdružování studentů atd.

Východiskem pro realizaci uvedených aktivit je myšlenka prohloubení standardní spolupráce efektivním způsobem, jejímž cílem nebude pouze výměna zkušeností, ale také koncept sdílené zodpovědnosti všech zapojených ve škole pro dospělé, kteří se rekrutují z různých kultur a prostředí. TASP bude svým studentům poskytovat odborné vedení a poradenství v hlavních dovednostech a v obsahové náplni, která může být snadno zahrnuta do jakéhokoliv vzdělávacího programu pro dospělé prostřednictvím inovativních technologií, kdy na platformě Moodle dojde k propojení jednotlivých výukových programů.

Obdobně jako kterákoliv jiná škola, instituce TASP nabídne studentům kurzy, které budou napomáhat rozvoji jejich základních i průřezových dovedností relevantních pro vzdělávání dospělých jako jsou výuka jazyku v mateřském jazyce a angličtině, věda a výzkum, ICT technologie, vzdělávací kompetence, sociální a občanské dovednosti se zvláštním zaměřením na Evropské občanství, kulturní a umělecké dovednosti. Kromě těchto činnosti bude TASP nabízet vzdělávání lektorů a konzultace studentům ve stejných oblastech jako jsou zaměřené výše uvedené vzdělávací kurzy.