Facebook

Navigace


Realizované projekty

Visegrad Fund Zaměstnanecká družstva jako sociálně inovativní nástroj na trhu práce Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi Central Environmental and Energy Management as a kit for survival Základní informace o projektu

www.ceemproject.eu

Projekt CEEM vyvine a bude implementovat ICT nástroj založený na LCT pro sebehodnocení, poměřování a podporu malých a středních podniků. Projekt má dvě úrovně přístupu: bottom-up se zvláštním zřetelem k malým a středním podnikům, kde je orientace směrem k lepšímu eko-energetického managementu a zlepšení přístupů k problematice životního prostředí; a shora dolů zapojením místních institucí s cílem poskytnout maximální udržitelnost projektových výsledků v dané oblasti.

Základním východiskem pro vypracování projektu byla úvaha, že zúčastněné regiony střední Evropy jsou charakteristické středně vysokými ekonomickými aktivitami především v podání mikro, malých a středních podniků, které působí zejména v tradičních průmyslových odvětvích (tj. stavebnictví, potravinářství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl). Tyto společnosti mají významný vliv na životní prostředí střední Evropy, a tak klíčovým faktorem pro udržitelný hospodářský rozvoj tohoto regionu je zavádění ekologicky šetrných technologií ve výrobním procesu a životním cyklu výroby. Za účelem dosažení tohoto cíle je velmi důležitá komunikace ekonomických, sociálních a environmentálních výhod čistší produkce a procesů spotřeby, které nejsou stále ještě dostatečně vnímány jako pozitivní hodnoty. Nadnárodní spolupráce je zásadní pro dosažení tohoto cíle.

Partnerské organizace zapojené do tohoto projektu začali s ohledem na společný systém pro hodnocení eko-energetické účinnosti malých a středních podniků připravovat projekt, který umožní, aby bylo vyvinuto hodnocení užitečné pro benchmarking regionů a pro výměnu osvědčených postupů. V souladu se strategiemi EU a norem pro ochranu životního prostředí a posílení konkurenceschopnosti, CEEM nabízí malým a středním podnikům území střední Evropy provozní a ICT nástroj, který zajistí současně společné environmentální potřeby a zlepšování obchodních výsledků.

Projekt CEEM je ve skutečnosti navržen tak, aby se prostřednictvím pilotní akce otestovaly vyvinuté nástroje a byla umožněna jeho další dostupnost pro všechny společnosti v EU. Podnikatelské prostředí je konkrétně zapojeno tím, že 3EMT nástroj bude testován na vzorku 500 středoevropských malých a středních podniků. Testovací fáze bude užitečná pro vylepšování nástroje a zpřístupní jej zdarma pro malé a střední podniky ze všech zemí EU. Malé a střední podniky budou mít možnost na základě projektem vyvinutého nástroje na sebehodnocení jejich vlivu na životní prostředí a energetickou náročnost svojí produkce. Navíc tento nástroj poskytne malým a středním podnikům praktické příklady, co by společnost mohla udělat pro zlepšení řízení své spotřeby energie a vyšší eko-efektivnost výroby. Předpokládaným obecným cílem projektu je posílení modernizace v řízení kapacity malých a středních podniků v oblasti jejich eko-energetické náročnosti výroby. Současně je předpokládáno vytvoření pěti územních Labs (laboratoří) se zapojením místních orgánů, stejně jako nadnárodním Lab, kde budou ekologické a energetické problémy v průmyslu řešeny na nadnárodní úrovni s cílem harmonizovat přístupy a podporovat lepší koordinovaná politická opatření ve střední Evropě.

Obecné cíle projektu

Obecnými cíli projektu jsou:

1) Podpora ekologicky efektivních výrobních procesů, což vede k čistší produkci a spotřebě,

2) Podporovat trvalé změny životního prostředí prostřednictvím šetrné výroby a způsobu přístupů v malých a středních podnicích;

3) podporovat vůči občanům ve střední Evropě a zúčastněným stranám hospodářské a sociální výhody čistší výroby a spotřeby.

Malé a střední podniky hrají v uvedených oblastech velkou roli: jsou potenciálními znečišťovateli, kteří spotřebovávají velké množství energie a surovin. Pomoc malým a středním podnikům při zlepšování jejich vlivu na životní prostředí a energetickou účinnost řízení, projekt CEEM podpoří trvalé změny směrem k ekologicky šetrným dopadům výroby. Tyto změny budou mít za následek aplikaci environmentálně šetrných technologií a činností. Realizace aktivit pro zlepšení způsobu řízení malých a středních podniků bude mít za následek skutečné energetické a emisní úspory (5-15%) a jiné ekologické / ekonomické přínosy v malých a středních podnicích. Vytvořený 3EMT nástroj nabídne každému malých a středních podniku možnost, že si budou moci sami posoudit svoje kapacity eko-energetického managementu.

Specifické cíle projektu

Specifickými cíli projektu jsou: zvýšit zodpovědnost za životní prostředí a zlepšení environmentální výkonnosti malých a středních podniků v ​​oblasti střední Evropy. Cílem specifického cíle projektu je přispívat k podpoře environmentálně šetrných technologií a činností s cílem zajistit ekologicky efektivní výrobu a spotřební procesy podporující udržitelné formy výroby a spotřebitelského řetězce.

Zvýšená odpovědnost malých a středních podniků k životnímu prostředí povede k významným úsporám energie a jiných zdrojů, omezování průmyslového odpadu, omezování znečištění vzduchu a vody, snížení provozních nákladů, ale také přispěje k vnímavosti pracovníků, dodavatelů a všech zapojených cílových skupin k problematice čistší produkce a spotřeby zboží.

Plánované činnosti v rámci projektu

Činnost 1 (Work package1 / WP1): Projektové řízení a koordinace

Vedoucí partner projektu bude zodpovědný za včasné provádění pracovního plánu projektu, včasné hlášení na JTS, přípravu partnerských setkání, zasedání řídícího výboru a za interní komunikaci projektu.

Činnost 2 (WP2): Komunikace, řízení znalostí a diseminace

WP začne vytvářením komunikační strategie (komunikační plán) pro interní a externí komunikaci. Bude vypracován s přispěním všech partnerů, aby se vzaly v úvahu případné rozdíly mezi zúčastněnými zeměmi, bude realizován v průběhu celého projektu a byl každoročně vyhodnocován. Komunikační plán bude stanoven prostřednictvím uvedení komunikačních cílů, cílových skupin, obsahu sdělení, komunikačních metod a frekvence/četnosti. Obsah, metody a četnost bude záviset na různých typech cílových skupin a na dosahování specifických cílů. CEEM se zejména soustředí na některé specifické cílové skupiny: malé a střední podniky, konzultanty a zprostředkovatelské organizace, orgány veřejné správy, výzkumné instituce a potenciální investory do zelených technologií a na občany.

Činnost 3 (WP3): Eco Energy Efficiency Management Tool (3EMT): sebehodnotící nástroj pro malé a střední podniky

Software, nazvaný 3EMT - Eco Energy Efficiency Management Tool (3EMT), umožní podniků, aby provedly sebehodnocení svého "zeleného" výkonu prostřednictvím hodnotícího dotazníku, který bude porovnán s ostatními středoevropskými MSP zapojenými do pilotní fáze projektu, ale bude poskytovat i další služby, jako seznam eko-energetických expertů seřazený podle zeměpisných oblastí, užitečných odkazů a dokumentů, odkazy na ECO-místa v jednotlivých zemích (viz. Balíček 5).

Nástroj k řízení eko-energetické výkonnosti/efektivity (3EMT) je webový nástroj, který umožní malým a středním podnikům samostatně posoudit svoji ekologickou výkonnost a manažerské dovednosti, pokud jde o ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů (energetická účinnost, nakládání s odpady, dodání zboží a dodávky) a připravit si vlastní strategii (Assessment Report) pro zlepšení.

Činnost 4 (WP4): Pilotní testování nástroje 3EMT

Strategický záměr: navyknout malé a střední podniky k používání 3EMT nástroje a naučit je samostatně posoudit svoji ekologickou a energetickou náročnost.

V WP4 se projektový partneři zaměří na ovlivnění cílové skupiny projektu, na interní školení zaměstnanců zúčastněných partnerů, zprostředkujících organizací a odborníků / poradců o tom, jak používat 3EMT nástroj, a na realizaci pilotního ověření nástroje na vzorku 500 malých a středních podniků sídlících v 5 středoevropských zemích zapojených do projektu.

Vyškolení Eco-Energy odborníci vysvětlí na vybraném vzorku 100 malých a středních podniků, které zpracují 3EMT dotazník, jak využívat hodnotící zprávy a pomocí CEEM portálových služeb dosáhnout snížení dopadů jejich aktivit na životní prostředí a jaké pozitivní dopady to bude znamenat pro jejich podnikatelskou činnost.

Činnost 5 (WP5): Podpora lepších eko-energetických výkonů na politické úrovni

Strategický záměr: Zaručit udržitelnost 3EMT nástrojů a podpořit nové zásady pro čistou výrobu a spotřebu

Smyslem WP5 je propojení s politickou úrovní a zajistit udržitelnost výsledků projektu. Jeho hlavním cílem je převzít syntézu údajů shromážděných během realizace projektu CEEM a poskytnout veškeré získané know-how do nadnárodního strategického dokumentu, který přijmou regionální/národní politici odpovědní za ochranu životního prostředí a průmyslovou politiku. Přístup se zaměřuje na zřízení 1 ECO-pointu (místa) v každé zemi, v prostorách partnerů projektu a 5 územních Labs na regionální úrovni, aby projednávali v širokém partnerství. místní problémy; výstupy budou rovněž diskutovány jednou za rok během nadnárodní Lab. ECO-pointy mají za úkol šířit informace o projektu CEEM a nástroji 3EMT. ECO-pointy budou zaměstnávat pracovníky partnerů a externí eko-energetické experty. Dosažené výsledky z WP4 a WP5 se budou analyzovat v rámci regionálních kulatých stolů s názvem Územní Labs, které budou zorganizované pořádané v každém zapojené zemi.

FIT 4 WORK